• Header Training 01

  trainingen

Teamcoaching

Als je goed wilt werken in teamverband, stelt dat hoge eisen aan alle leden van het team, hun werkwijze en de interactie binnen dat team. Vaak zijn medewerkers opgeleid in verschillende perioden en met aandacht voor andere aspecten. Door het team te coachen kunnen deze verschillen worden benut voor de teamontwikkeling. Daarnaast besteedt VanBinnennaarBuiten aandacht aan uniforme werkwijzen, vaste afspraken en het handhaven van die afspraken. Hierdoor zijn medewerkers beter in staat om op elkaar in te spelen en elkaar te vervangen. Door ieders vaardigheden op een hoger niveau te brengen, kun je werkprocessen verbeteren en de duidelijkheid naar de klant bevorderen. Een goed moment van coachen en trainen is bij de start van projecten, bij de invoering van nieuwe werkwijzen of nadat een team op de één of andere wijze een verandering heeft ondergaan. Teamcoaching ondersteunt teams niet alleen in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid en spanning. Teamcoaching levert de volgende resultaten op. Uw teamleden:
 • krijgen inzicht in teamdynamiek
 • kennen elkaars kwaliteiten
 • weten over welke relevante kennis en ervaring collega’s beschikken
 • hebben teamwaarden benoemd
 • ontwikkelen een gezamenlijke focus en doelstellingen
 • kennen de visie op verandering en de rol van ieder teamlid daarin is helder
 • nemen meer verantwoordelijkheid en vormen een zelfsturend team
 • werken meer resultaatgericht
 • ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn om het team goed te laten functioneren: samenwerken, het geven van feedback en het aangeven van bespreekpunten
Teamcoaching gebeurt in een veilige en prettige sfeer die teamleden stimuleert open met elkaar in gesprek te gaan, meningen te uiten, feedback te geven en samen keuzes en afspraken te maken voor toekomstige actie.

Afspraken maken, afspraken houden

Het is fijn als teamleden zich veilig genoeg voelen om het tegen elkaar te zeggen als de ander zich niet aan afspraken houdt. Dat bereik je alleen door goed met elkaar te communiceren en niet alleen maar te mopperen ‘in de wandelgangen’. Spreek daarom uit wat je van elkaar verwacht, bespreek deze verwachtingen en maak samen afspraken. Pas dan kun je elkaar aanspreken, oftewel feedback geven.

Beter teamwerk

Welke samenwerkingsproblemen spelen er en hoe lossen we ze op? Hoe verloopt het teamproces? Hoe bereiken we een grotere taakverantwoordelijkheid van het team? De training ‘Beter teamwerk’ verschaft inzicht in onderliggende processen en structuren. We stemmen de training af op de wensen van het management en de actuele situatie van het team.

Samenwerken met verschillen

Teams worstelen vaak met verschillen op de werkvloer. Door de invoering van zelfsturende teams wordt goed samenwerken belangrijker. Tegelijkertijd wordt samenwerken lastiger doordat verschillen prominenter zijn. Uw team krijgt niet alleen inzicht in verschillen, maar leert deze verschillen ook te benutten. Ieder teamlid leert zijn rol te spelen in het spel van de samenwerking.

Samenwerken in een veilige omgeving

Over goede omgangsvormen wordt vaak niet meer dan met goede intenties gesproken. Geroddel in de wandelgangen, geklets aan de koffietafel, irritaties tussen rokers en niet-rokers, fout e-mailverkeer. Het zijn bronnen van irritaties, communicatiestoringen en conflicten.

Vliegende start van een (project)team

Bij de start van een team is het zinvol aandacht te besteden aan het ontwikkelen van een gezamenlijk normenkader en het delen van ambitieniveau. Leer elkaar en elkaars kwaliteiten kennen. Onderzoek informeel en formeel leiderschap. Probeer samenwerkingsvormen uit. Investeren in een vliegende start van het nieuwe team of project betaalt zich dubbel en dwars uit.

Het nieuwe medewerkerprogramma

Vaak wordt er veel geld en tijd gestoken in het trainen of opleiden van nieuwe medewerkers. Eenmaal op de werkplek worden diezelfde medewerkers aan hun lot overgelaten. Voorkom dat nieuwe medewerkers of collega’s in een nieuwe functie zich ‘in het diepe gegooid’ voelen. Zorg voor een plan, een werkplek, en … zorg voor een collega die over de kwaliteiten beschikt om nieuwe mensen snel optimaal in te werken.